Aktualności i wydarzenia

23.06.2016 – Zebranie Zarządu Oddziału PZITB

Przedstawiono krótkie sprawozdanie z Krajowego Zjazdu Delegatów w Olsztynie oraz z pierwszego posiedzenia Zarządu Głównego w Warszawie. Omówione zostały główne kierunki działania Stowarzyszenia zawarte w Uchwale Generalnej oraz wskazane na pierwszym posiedzeniu ZG.

Przedstawiono wynikiKonkurs im. prof. W. Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową. Informacja o laureatach edycji 2016 znajduje się w zakładce http://www.pzitb.lodz.pl/index.php?show=16&active=13&parent=2

Omówiono stan finansów Oddziału po pięciu miesiącach bieżącego roku, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności bieżącej, w tym kosztów stałych. Rozpoczęto też dyskusję dotyczącą wysokości składek członkowskich. Będzie ona kontynuowana na kolejnym posiedzeniu ZO. Omówiono dotychczasowe prace przy organizacji konkursu „zbudowano w łódzkiem. budowa roku” uwzględniające m.in. znak graficzny, stronę internetową.

Wskazano na konieczność nawiązania współpracy ze szkołami budowlanymi z regionu łódzkiego. Omówiono możliwości promocji stowarzyszenia m.in. na Politechnice Łódzkiej – podkreślono konieczność aktywizacji Koła PZITB przy PŁ, a także aktywnej prezentacji działań bieżących stowarzyszenia wśród studentów.

15.06.2016 – Posiedzenie Zarządu Głównego PZITB

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego w nowej kadencji wybrano Prezydium ZG PZITB. Zastępcą Sekretarza Generalnego został kol. Piotr Szymczak z Oddziału Łódzkiego.

03-05.06.2016 – XLIX Krajowy Zjazd Delegatów PZITB w Olsztynie

W dniach 3-5 czerwca 2016 r. w Olsztynie odbył się XLIX Krajowy Zjazd Delegatów PZITB. Do stolicy Warmii i Mazur przybyli licznie delegaci i przedstawiciele wszystkich oddziałów stowarzyszenia w Polsce.

W zjeździe uczestniczyli delegaci Oddziału Łódzkiego kol. Jan Kozicki, kol. Andrzej B. Nowakowski, kol. Tadeusz Urban oraz na zaproszenie Zarządu Głównego kol. Przemysław Bodzak. Reprezentowany był również Odział z Piotrkowa Trybunalskiego w osobach delegatów kol. Grzegorza Rudzkiegooraz kol.Włodzimierza Babczyńskiegoi na zaproszenie Zarządu Głównego kol. Tadeusza Gruszczyńskiego, a także Barbary Malec – przewodniczącej Głównego Sądu Koleżeńskiego i Urszuli Jakubowskiej – członka Zarządu Głównego PZITB. W Zjeździe udział wzięli również: przewodniczący Koła Młodej Kadry PZITB Piotr Szymczak oraz przedstawiciel KMK z Oddziału Piotrkowskiego Bartłomiej Jagodziński.

Pierwszego dnia obrad wystąpienia gości honorowychpoprzedziło zatwierdzenie regulaminu i wybranie komisji zjazdowych. Następnie wręczono odznaczenie i wyróżnienia członkom stowarzyszenia. Kolejnym punktem obrad były sprawozdania z działalności ZG PZITB w latach 2012 – 2016, które złożył kol. Ryszard Trykosko, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego. Sprawozdania te zostały również przekazane wszystkim obecnym w postaci materiałów zjazdowych.W głosowaniu delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom stowarzyszenia. W trakcie dyskusji programowej, która miała miejsce po przyjęciu sprawozdania ustępującego Zarządu Głównego zgłaszano kandydatury do nowych władz naczelnych Stowarzyszenia. Ponownie na przewodniczącego wybrany został kol. Ryszard Trykosko (88 głosów za na 89 głosujących). Wybrano również członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego. Do Zarządu Głównego z regionu łódzkiego wybrani zostali kol. Przemysław Bodzak, kol. Piotr Szymczak oraz kol. Grzegorz Rudnicki, a do Głównego Sądu Koleżeńskiego kol. Barbara Malec. Przyjęcie Uchwały Generalnej zakończyło obrady XLIX Krajowego Zjazdu Delegatów.

27-29.05.2016 - XV Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB w Bydgoszczy

W dniach 27-29 maja 2016 r. w Bydgoszczy odbył się XV Zjazd Naukowo-Techniczny Młodej Kadry PZITB. Na Zjazd przybyło kilkudziesięciu młodych przedstawicieli z całej Polski, reprezentujących kilkanaście kół młodych PZITB działających przy oddziałach w Gdańsku, Gliwicach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

22.05.2016 - Workcamp 2

Członkowie Koła Młodej Kadry PZITB oddział Łódź już po raz drugi podejmują wyzwanie wyremontowania placówki pożytku publicznego w ramach projektu Workcamp. W te wakacje studenci i absolwenci Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej przy współpracy z wolontariuszami z całej Polski planują poprawić warunki życia dzieciakom z Domu Dziecka nr 10 w Łodzi przy ul. Nawrot 31. Placówka ta została wytypowana spośród ponad dwudziestu, które zgłosiły się z prośbą o pomoc. Prace remontowe obejmować będą 16 pomieszczeń o łącznej powierzchni blisko 250m2, w zakresie:

Podstawowym filarem tegorocznego budżetu jest finansowanie społeczne, dzięki ogólnopolskiej zbiórce pieniędzy. Swoją cegiełkę może zakupić każdy dlatego serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem projektu. Będziemy ogromnie wdzięczni za każde wsparcie!

https://polakpotrafi.pl/projekt/workcamp-o

12.05.2016 - Zebranie Zarządu Oddziału PZITB

W zebraniu ZO uczestniczył przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Bohdan Michalak. Omówione zostały główne wnioski ze spotkania z kierownictwem Zespołu Rzeczoznawców. Wskazano na konieczność analizy zasadności wydatków bieżących i rozszerzania źródeł przychodów stowarzyszenia. Przedstawiono krótkie sprawdzanie z zebrania Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT, które odbyło się w dn. 13 kwietnia 2016r. Przewodniczący Oddziału zdał relację ze spotkania z Przewodniczącą ŁOIIB p. Barbarą Malec. Omówione zostały możliwości i płaszczyzny współpracy PZITB z ŁOIIB. Przekazana została informacja dotycząca liczby prac, które wpłynęły na Konkursu im. Prof. Kuczyńskiego na najlepsza pracę dyplomową inżynierską i magisterską. Zatwierdzone zostały wartości nagród w poszczególnych kategoriach prac. Omówiono zakres zrealizowanych zadań przy realizacji Konkursu „zbudowano w łódzkiem. budowa roku”, zatwierdzono terminy działań w poszczególnych etapach konkursu oraz miejsce i formę uroczystości związanej z wręczaniem nagród. Pierwsze „Spotkanie z …” zostało przeniesione na okres jesienny ze względów organizacyjnych. Omówione zostały możliwości przygotowania wiosennego spotkania integracyjnego członków w formie szerszego udziału osób spoza Stowarzyszenia. Zarząd powołał i zatwierdził utworzenie nowych komisji działających przy ZO – „Historyczną”oraz „Kształcenia i standardów przygotowania zawodowego”, a także „Zespołu ds. Dokumentacji i archiwizacji”. Na przewodniczącego Komisji Historycznej powołany został jednogłośnie kol. Andrzej B. Nowakowski. Zarząd zatwierdził skład komisji ds. odznaczeń. Komisja ukonstytuuje się we własnym zakresie. W związku z rozszerzeniem zakresu działania Zespołu Rzeczoznawców zarząd oddziału postanowił przywrócić nazwę CUTOB jako element identyfikujący i spinający wszelkie działania gospodarcze obejmujące m.in.: Zespół Rzeczoznawców, Zespół ds. Inwestycji, Zespół ds. Kursów i Szkoleń. Kolejne zebranie zarządu wyznaczono na dzień 23.06.2016r.

20.04.2016 - Zebranie Zarządu Oddziału PZITB w dniu 28.04.2016 odwołane

W związku z organizacją przez Studenckie Koło Naukowe „Żuraw” spotkania „Sukces w budownictwie” z udziałem i. in. Przewodniczącego ZG PZITB kol. Ryszarda Trykosko oraz Sekretarza Generalnego ZG kol. Wiktora Piwkowskiego. Nowy termin zebrania Zarządu wyznaczono na dzień 12.05.2016r. o godzinie 17.00

14.04.2016 - Zebranie Prezydium Zarządu Oddziału PZITB

Zebranie prezydium zorganizowano w związku z omówieniem bieżącej sytuacji finansowej Oddziału. Na zebranie zostało zaproszone kierownictwo Zespołu Rzeczoznawców w osobach:

Omówiono źródła przychodów, perspektywy utrzymania przychodów na poziomie ubiegłorocznym. Wskazano główne pozycje wydatków ze szczególnym uwzględnieniem wydatków stałych. Przeanalizowano możliwości optymalizacji kosztów związanych z działalnością Oddziału. W dalszej części zebrania omówiono stopień zaawansowania przygotowań do realizacji Konkursu Wojewódzka Budowa Roku. Ostatecznie zatwierdzono nazwę Konkursu w formie „zbudowano w łódzkiem. budowa roku”, wybrano domeny internetowe dla strony konkursu, omówiono sprawy związane z patronatem oraz zaproponowano kandydatów do Kapituły Konkursu. Wstępnie zaproponowane zostały również sposoby nagradzania finalistów Prezydium zatwierdziło statuetki i dyplomy dla laureatów Konkursu im. Prof. Kuczyńskiego na najlepsza pracę dyplomową inżynierską i magisterską.

13.04.2016 - Zebranie Komisji Nauki

Na zebraniu wybrano nowego przewodniczącą Komisji Nauki. Została nią koleżanka Renata Kotynia. W skład prezydium Komisji Nauki weszli także kol. Jan Kozicki oraz Andrzej. B. Nowakowski.

07.04.2016 - Zebranie Zarządu PZITB

W tym dniu zostało zorganizowane spotkanie nowego Zarządu PZITB z członkami Prezydium kadencji 2012-2016. Dyskusja skupiła się na celach, które udało się zrealizować oraz na tych które stoją przez PZITB w przyszłości.
Wybrano delegata i jego zastepcę do Łódzkiej Rady Federacji SNT-NOT. Delegatem został kol. Przemysław Bodzak, zastępcą kol. Łukasz Sowa.
Zarząd zatwierdził regulamin konkursu im. prof. Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową - edycja 2016.
Zarząd zatwierdził warunku konkursu Budowa Roku. Przedstawione zostały przygotowania do organizacji cyklu spotkań pod nazwą "Spotkanie z...".
Wybrany i zatwierdzony został skład komisji samopomocy koleżeńskiej.
Datę kolejnego spotkania ustalono na dzień 28.04.2016.

04-06.04.2016 - COST TU1207 General Meeting

W dniach 4-6 kwietnia odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona kompozytom w budownictwie w ramach akcji TU1207 Next Generation Design Guidelines for Composites in Construction. Konferencja zgromadziła wielu naukowców z całej Europy. Oddział łódzki PZITB sprawował patronat honorowy nad tym wydarzeniem. W organizacji spotkania brali czynnie udział członkowie Koła Młodej Kadry przy PZITB o.Łódź.

31.03.2016 - Zebranie Prezydium PZITB

Na zebraniu zredagowano finalne zmiany w regulaminie i plakacie konkursu im. prof. Kuczyńskiego na najlepszą pracę dyplomową - edycja 2016.
Kolejny termin zebrania prezydium ustalono na dzień 14.04.2016r.

22.03.2016 - Zebranie Zarządu PZITB

Na pierszym zebraniu Zarządu w nowej kadencji wybrano Prezydium Zarządu PZITB. Przewodniczącym prezydium został kol. Przemysław Bodzak, wiceprzewodniczącymi - kol. Jakub Miszczak oraz Jan Jeruzal. Na sekretarza wybrano kol. Jerzego Jóźwickiego, a na skarbnika kol. Łukasza Sowę.
Zarząd ustalił plan zadań na najbliższe miesiące dotyczące przede wszystkim konkursu im. prof. Kuczyńskiego oraz lokalnego konkursu na budowę roku. Omówiono wstępne regulaminy obu konkursów.

11.03.2016 - Walne zgromadzenie członków PZITB

Na walnym zgromadzeniu członkow PZITB przedstawiono sprawozdanie z działalności poprzedniej kadencji Zarządu i Komisji. Wybrano nowe władze na kadencję 2016-2020. Przewodniczącym został kol. Przemysław Bodzak. Nowy przewodniczący przedstawił w zwięzły sposób kierunki działań PZITB w nowej kadencji.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa - Wszelkie Prawa Zastrzeżone | O zdjęciach